Hồ Trọng Cung 胡仲弓 tự Hi Thánh 希聖, hiệu Vĩ Hàng 葦航, người Thanh Nguyên (nay là Tuyền Châu 泉州, Phúc Kiến). Tiểu sử ông ít được ghi lại, căn cứ vào thơ được biết đỗ tiến sĩ, ra làm huyện lệnh Cối Kê, rồi phủ duyện (phó quan) phủ Thiệu Hưng, lương liệu viện 糧料院 (tiếp liệu lương thực) vào khoảng thời gian trước sau năm 1258. Sau bỏ quan đi rong chơi khắp nơi. Trước tác có Vĩ Hàng mạn du cảo 葦航漫游稿 4 quyển, thơ còn lại hơn 160 bài trong Giang hồ hậu tập 江湖後集.