Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2021 08:54

山中夜聞虎嘯

日落山色黄,
樵夫不敢下。
風號萬壑哀,
鳥雀亦驚怕。
人謂斑將軍,
此地正爭霸。
數聲地欲裂,
咆哮直深夜。
道人鐵石心,
慣聽何足訝。
若逢萬戶侯,
羽鏃不汝赦。

 

Sơn trung dạ văn hổ khiếu

Nhật lạc sơn sắc hoàng,
Tiều phu bất cảm hạ.
Phong hào vạn hác ai,
Điểu tước diệc kinh phạ.
Nhân vị ban tương quân,
Thử địa chính tranh bá.
Sổ thanh địa dục liệt,
Bào hao trực thâm dạ.
Đạo nhân thiết thạch tâm,
Quán thính hà túc nhạ.
Nhược phùng vạn hộ hầu,
Vũ thốc bất nhữ xá.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiều phu sợ nào đâu dám xuống.
Khi trời chiều sắc núi đổi vàng.
Gió thét gào lũng rừng ai oán,
Cả chim muông chẳng dám kêu vang.
Người ta nói tướng quân vằn vện,
Ở đất nầy tranh bá chúa ngàn.
Gầm vài tiếng đất như muốn nứt,
Dội vào đêm sâu thẳm lan tràn.
Riêng đạo nhân lòng như sắt đá,
Nghe đã quen chẳng sợ chẳng than.
Nếu có ngày gặp ông vạn hộ,
Bắn không tha hết lối hung tàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời chiều sắc núi đổi vàng
Tiều phu sợ chẳng dám mang củi về...
Thét gào gió rít oán ghê,
Cả chim, thú chẳng dám về kêu vang.
Người đồn vằn vện tướng quân,
Đất nầy tranh bá chúa ngàn sơn lâm.
Đất như nứt bởi tiếng gầm,
Dội vào sâu thẳm lan tràn đêm đen.
Đạo nhân sắt đá lòng riêng,
Chẳng than chẳng sợ nghe liền đã quen.
Nếu ngày vạn hộ có lên,
Không tha hung dữ bắn tên chết mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời