Vô tình hoa lại hữu tình,
Nở rồi rụng giống phù sinh cuộc đời.
Thịnh suy thành bại tự trời,
Sáo Khương nào thổi Lạc Mai trước lầu.

tửu tận tình do tại