Xa thẳm Giang Nam tin vẫn có,
Gần xuân, mai hé nở.
Đêm khuya, gió nhẹ, chậm hương bay,
Sáng dậy, ngờ đâu, cành phía nam nở đầy.

Đài gương thoa phấn hoa ghen mấy,
Bay lên mây bám lấy.
Bình sinh, trước cảnh, chén đầy vơi,
Xa nước mười năm, già hẳn chí trai rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.