Một buổi chiều đầu sông say khướt
Thấy hoa tàn khóc mướt rồi về
Buồn theo xuân lại ra đi
Cỏ thơm mây biếc vẫn y ngày ngày

tửu tận tình do tại