Cành nam cành bắc khác nhau,
Cành không, cành nở sớm mau kịp thời.
Đừng cười cành bắc chậm hơi,
Nở đầu nở cuối cũng mời gió xuân.

tửu tận tình do tại