Lạnh mười phần khi gió tây vừa thổi
Cam đầu mùa xuyên áo ấp mùi hương
Chiều xuống chậm giật mình, mùa thay đổi
Bước lên cao mắt bệnh cảnh thu vương
Chốn am mây quen ngủ ngày, xử sĩ
Khách giai nhân bên đàn gấm mệt say
Mộng vẫn còn nên hứng thơ sôi nổi
Trên đường về réo rắt tiếng nhạc bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.