Tuyết sắp rơi đầy hồ mây trắng
Núi mung lung thấp thoáng lâu đài
Nước trong đếm được cá bơi
Rừng sâu chim vắng bóng người líu lo
Với vợ con không về ngày lạp
Thực tự vui mượn việc thăm sư
Nơi người đạo ở đâu là
Dường non khúc khuỷu trước chùa Bảo Vân
Ai dựng lều Cô San vút đứng
Sư đạo cao núi chẳng cô đơn
Nhà tre song giấy ấm ran
Ngồi lồng tay áo ngủ bên bồ đoàn
Người hầu ngại đường non trời lạnh
Sửa soạn về kịp tránh giờ bô
Ra về cây khuất hơi mù
Thấy con chim cốt tháp mồ đậu trên
Lần chơi này giản đơn vui đậm
Về đến nhà như đắm trong mơ
Ghi như đuổi kẻ chạy qua
Cảnh thanh để lỡ sau thơ khó tìm.