Cõi trần ngoài ngắm cõi trần trong,
Mưa phủ lâu đài lớp khói lồng
Non nước khiến người mê mất hướng,
May nhờ đỉnh tháp biết tây đông.