Gối bệnh lạnh trăng thu vào trướng
Sương đêm bay chăn chiếu ủ hương
Áo mũ buồn thay cuồng tư mã
Gia thê già chỉ với Mạnh Quang
Chẳng ung dung ngồi trên nghiêng chén
Để người thân tựa cửa trông chờ
Chuyện xưa nay luận bàn nhân thế
Thoáng thù du bỗng cảm than dài

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.