Việc đồng áng rảnh rang
Giúp nhau sắm sửa Tết
Sợ không kịp đón xuân
Cho mượn đồ đâu tiếc
Tặng sản vật địa phương
Ít nhiều tuỳ cảnh ngộ
Cá mè nằm ngang mâm
Lồng tre đặt đôi thỏ
Nhà giàu có xa xỉ
Đồ thêu sáng rực nhà
Kẻ nghèo đâu có thế
Tặng quà mình làm ra
Ăn Tết nơi xóm làng
Nhưng đây toàn kẻ lạ
Theo phong tục quê nhà
Xướng lên nào ai hoạ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)