Ếch kêu bên thanh thảo
Ve khóc bãi thuỳ dương
Ta đi cùng ngẫu nhĩ
Đến đó mưa qua đường.


Nguồn: Tuệ Sỹ, Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng, NXB Ca Dao, 1973
tửu tận tình do tại