Canh ba Sâm xế đẩu chuôi nghiêng
Mưa gió lê thê cũng biết ngừng
Trăng sáng, mây tan ai điểm xuyết
Trời cao biển rộng vẫn xanh trong
Lên bè già Lỗ lòng đâu dám
Nghe nhạc Hiên Viên ý tạm thông
Chín chết Nam Hoang ta chẳng hận
Lần này chơi thấy lạ chưa từng