Sóng vọt cao trường hồng như trút
Suối về nam thuyền lướt tựa thoi
Chèo khuya vút cánh vịt trời
Nhấp nhô một dải nước dồi đá reo
Có lúc như ưng nhào, thỏ chạy
Nghìn trượng buông ngưa ruổi gò cao
Rời dây, lìa trụ tên lao
Chớp nhanh châu bắn tung vào lá sen
Mờ bốn núi gió bên tai thổi
Bọt trắng tung mắt xoáy hang nghìn
Trong nguy hiểm thú vui nhen
Sông Thu Hà Bá sao khen khoe hoài
Ta thừa hóa, sông trôi, trôi mãi
Ngồi thoáng mà đã tới Tân La
Rối ren tranh cướp say sưa
Ai hay gai góc phủ đà đồng quanh
Một núi ngẩng mất nhanh nghìn kiếp
Nghoảnh nhìn sông vẫn tiếp quanh co
Thấy  chăng đá biếc đôi bờ
Xưa nay lỗ chỗ mắt sào tổ ong
Chỉ cần mỗi lòng không dừng bến
Tạo vật đâu điều khiển được ta
Quay thuyền lên ngựa về nhà
Lời thầy nhắc mãi để mà nhớ ghi