聽賢師琴

大絃春溫和且平,
小絃廉折亮以清。
平生未識宮與角,
但聞牛鳴盎中雉登木。
門前剝啄誰叩門,
山僧未閑君勿嗔。
歸家且覓千斛水,
淨洗從前箏笛耳。

 

Thính Hiền sư cầm

Đại huyền xuân ôn hoà thả bình,
Tiểu huyền liêm chiết lượng dĩ thanh.
Bình sinh vị thức cung dữ giác,
Đãn văn ngưu minh áng trung trĩ đăng mộc.
Môn tiền bác trác thuỳ khấu môn,
Sơn tăng vị nhàn quân vật sân.
Quy gia thả mịch thiên hộc thuỷ,
Tịnh tẩy thung tiền tranh địch nhĩ.

 

Dịch nghĩa

Dây lớn toả hơi ấm mùa xuân, vừa thong thả vừa nhịp nhàng,
Dây nhỏ nghe thanh thót, gãy gọn, mà trong sáng.
Bình sinh, tôi chưa biết cung và giốc là gì,
Chỉ nghe tiếng trâu rống trong ang sành, con chim sẻ đậu trên cây.
Tiếng ai đang gõ trước cửa nhà,
Sư chưa được rảnh, ngài đừng giận!
Về nhà, hãy kiếm một nghìn thùng nước,
Rửa sạch cái lỗ tai vướng những tiếng tranh tiếng sáo trước kia.