Nhớ Khổng Minh về coi đất Thục
Dân miền tây mến phục ngàn năm
Hôm nay làng cũ về thăm
Buông chân Thục khách dạ thầm nhớ thương
Ai ngờ chốn Tương Dương đồng vắng
Mà xuất thân vạn thặng quân sư
Núi sâu tượng cũ còn ghi
Khôi ngô tướng mạo uy nghi vẻ rồng
Rồng uốn khúc, non hùng nước biếc
Rồng bay đi, hố vực cũng rời
Chỉ còn di tích chơi vơi
Khiến cho du khách bao người lệ sa


Nguồn: Khổng Minh, NXB Đà Nẵng, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)