Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 14/09/2014 21:21 bởi tôn tiền tử
Ngô Sư Đạo 吳師道 (1283-1344) tự Chính Chuyên 正傳, người Lan Khê, Vụ Châu đời Nguyên, đỗ tiến sĩ năm Chí Trị thứ nhất (1321), làm Cao Bưu huyện vu.