Sóng hờn kích gẫy cát vùi sâu
Luỹ cổ tàn hoang phủ biếc rêu
Gió lửa nghìn năm tan khí bá
Non sông một giải gợi tâm sầu
Trai không bắt chước theo Tào Tháo
Con phải sinh ra tựa Trọng Mưu
Hình thắng gặp đây xem hiếm dịp
Hát ngông viếng cổ dạ nao nao.

tửu tận tình do tại