Non ngàn đón khách thắm ban mai,
Chiều xế mưa cầm chân khách say.
Tình ý nồng nàn người ngoạn cảnh,
Thuỷ Tiên vương, chén rượu mời ngài.