Giữa biển mây nhìn gửi tấm thân
Nẻo xa khăn ướt đã bao lần
Qua bao quán trọ xông sương tuyết
Đế giặc trời xem rõ phượng lân
Sa mạc quay đầu Thanh Cấm nguyệt
Núi Hồ ứng mộng Vũ Lâm xuân
Nếu Thiền Vu hỏi về gia thế
Đừng nói trong triều đệ nhất nhân