Rượu trắng, không ca, chảy tựa dầu,
Bờ đê say dạo chẳng nguồn sầu.
Gió xuân vuốt ngọn, sao di chuyển,
Sóng gợn Hoàng Hà, bọt chảy xuôi.
Anh đã muốn về, mơ Ba Giáp,
Tôi tuy chưa đến, nhắc Hoàng Châu.
Thân này tụ tán về đâu nhỉ,
Chửa học Sở tù mấy điệu rầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.