Chừng đêm Ba tẩu bịnh thôn trang,
Gõ cửa canh ba đến dưới trăng.
Chuyện trước năm qua, như mới đó,
Thân này chưa chết chuyện trò vang.
Tuổi già cởi mở càng tương đắc,
Cụ bệnh khép mình thêm đạo thâm.
Con hạc năm nào trơ trọi đó,
Ngẩng đầu nhìn khách nói tràng giang?