Cùng thuyền năm cũ túi thơ mang,
Năm ngoái chia tay nước mắt tràn.
Báo quốc chưa thành e sách kiếm,
Nhà quan thu muộn sợ năm tàn.
Hồi quy nhưng ngại cùng thân hữu,
Đầy tuyết nóc chùa ai biết bang.
Em đọc Dịch Kinh bên cửa sổ,
Ngựa xe đập cửa hẳn không màng.