Vô số lửa trí tuệ
Đốt cháy đồng vô minh
Dùng giới định làm mẫu
Đúc mặt chuông phẳng lỳ
Nhấc đôi tay bình đẳng
Nhặt lấy dùi từ bi
Chuông phát nơi vô hữu
Vang rền cõi vô biên


Nguồn: Triết học và thiền học phương đông, Lâm Thanh Huyền, NXB Lao động, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)