Lúa trồng trước tiết thanh minh,
Niềm vui đã đến với mình hôm nay.
Ao xuân phơ phất mưa bay,
Tiếng người hớn hở mừng thay nước về!
Mạ non rải đợi mùa hè,
Gió lên lá biếc cũng sè sè lay.
Ánh trăng lấp lánh sương dày,
Tựa như hạt ngọc kết đầy áo ta.
Thu về bông lúa sương sa,
Cùng nhau trụ vững dẫu là ngửa nghiêng.
Nghe đâu mấy đám ruộng trên,
Cào cào châu chấu bay lên khắp trời.
Xuân về gặt hái rộn vui,
Bao nhiêu thúng mủng sáng ngời ngọc châu.
Gạo quan ăn đã từ lâu,
Trái hồng khi nũng cũng như đất bùn.
Vị nầy đâu trải mấy lần,
Ngon lành no bụng chẳng cần gì hơn.