Mưa mịt mù chó gà vẫn sống
Ở nơi nào mà chả thong dong
Ai mượn khuyên mua trâu bán kiếm?
Ai xui bố cốc giục nhà nông


Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)