Sống chết mau như duỗi cánh tay,
Chung tình càng khổ có ai hay?
Lạc Thiên chẳng phải Bồng Lai khách,
Hướng niệm Tây phương độ tháng ngày!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)