Tức tâm là Phật, lý không ngoa,
Tịnh khác Thiền đâu vẫn một nhà.
Sắc hiển trang nghiêm miền Diệu hữu,
Không kiêm vô ngại cõi hằng sa.
Trời Tây sáng đẹp màu châu ngọc,
Nguyện Phật bao la đức hải hà.
Ngó lại đường tu ai sớm tỉnh,
Nỗi thương ác đạo mãi vào ra.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)