Sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ,
Đừng ở ta bà luận có không.
Lửa nghiệp lẫy lừng cần an định,
Niệm trần san phẳng gắng ra công.
Nén hương siêng lễ ba ngàn Phật,
Xâu chuỗi cần chuyên một tấc lòng.
Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa,
Mê si du tử chạy tây đông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)