Sáng sớm Dần:
Mặc áo ra cửa chỉnh tâm thần
Chắp tay dâng hương trông Cực Lạc
Ân cần xa lễ Tử kim thân.

Bình minh Mão:
Niệm Phật chẳng nên luận nhiều ít
An trụ chuyên tâm buộc một duyên
Chớ để vọng cảnh làm quấy nhiễu.

Điểm tâm Thìn:
Niệm Phật trước phải dẹp ngã nhân
Nếu đem niệm Phật cậy nhân ngã
Bao giờ mới thành Tịnh độ nhân.

Gần giờ Tỵ:
Tiến tu Tịnh độ phải quyết chí
Như uống cam lộ tự biết ngon
Thôi đừng chê người đạo chẳng đúng.

Đứng bóng Ngọ:
Tưởng niệm Di Đà như mắt thấy
Vô biên nghiệp chướng tự nhiên tiêu
Há lại bảo rằng luống gian khổ!

Buổi trưa Mùi:
Sinh tử mênh mông thật đáng sợ
Chẳng chọn Tây Phương nhanh chóng qua
Trần sa kiếp hải phải chìm đắm.

Xế chiều Thân:
Gấp gấp phải trì Tịnh độ nhân
Khoẻ mạnh nếu không siêng niệm Phật
Một hôm bỗng thành đống bui trần.

Tà dương Dậu:
Biết rõ quang cảnh chẳng thể lâu
Xem xem vô thường liền chợt đến
Chớ để Phật hiệu lìa tâm khẩu

Hoàng hôn Tuất:
Chớ để thân tâm nhiều lầm lỗi
Thập ác tuy nhiên cũng vãng sinh
Sao bằng Thượng phẩm sen nhanh nở!

Đêm về Hợi:
Thân tâm niệm Phật chơn Tam-muội
Thập địa cao nhân còn phải tu
Nên biết không tin ắt mang tội.

Canh khuya Tý:
Sớm sớm niệm Phật thường như thế
Đều nương hoa sen để vãng sinh
Từ đây quyết định không sinh tử.

Gà gáy Sửu:
Tráng kiện bỗng nhiên thành suy lão
Mênh mông biển cả chẳng ai thân
Chỉ có Di Đà riêng vẫy gọi.


Nguồn: Niệm Phật cảnh, Đại sư Thiện Đạo, NXB Tôn giáo, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)