Chẳng kết duyên lành đạo diệu thâm,
Lửa danh lợi đốt, khổ thăng trầm.
Đâu hay nhà ruộng cùng tiền của,
Tạm mượn người coi ít chục năm.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)