Đình cao phế mấy độ
Phía dưới có ngư đường
Bóng chiều chen bóng núi
Gió thoảng bay ngàn hương
Cầu chợ người vắng vẻ
Chùa xưa tre xanh xanh
Cò vạc từ đâu đến
Kêu réo dậy tà dương


Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)