東坡八首其五

良農惜地力,
幸此十年荒。
桑柘未及成,
一麦庶可望。
投种未逾月,
覆塊已苍苍。
農父告我言,
勿使苗葉昌。
君欲富饼饵,
要须纵牛羊。
再拜谢苦言,
得饱不敢忘。

 

Đông Pha bát thủ kỳ 5

Lương nông tích địa lực,
Hạnh thử thập niên hoang.
Tang giá vị cập thành,
Nhất mạch thứ khả vọng.
Đầu chủng vị dũ nguyệt,
Phúc khối dĩ thương thương.
Nông phu cáo ngã ngôn,
Vật sử miêu diệp xương.
Quân dục phú binh nhĩ,
Yếu tu túng ngưu dương.
Tái bái tạ khổ ngôn,
Đắc bảo bất cảm vong.

 

Dịch nghĩa

Nhà nông giỏi thì biết tiếc sức của đất,
Đất này nhớ mười năm bỏ hoang.
Dâu đỏ dâu đen chưa đến lúc lớn,
Có thể mong được một mùa lúa mạch.
Gieo giống chưa đầy tháng,
Đã thấy xanh mượt trên các gò đất.
Nông phu bảo ta rằng,
Đừng để lá mạ lên hết mức.
Nếu anh muốn giàu bánh trái,
Nên thả trâu dê ra.
Lại bái tạ lời thiết tha đó,
Được no cơm, sẽ không dám quên.


Hoàng Châu, năm Nguyên Phong thứ 5 (1082) đời Tống Thần Tông

Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).