Xét hưng vong sa hoa phải nói
Kế hoang dâm tuyển gái chân dài
Việt vương phá được Phù Sai
Tây Thi bất quá cũng hoài dung nhan

tửu tận tình do tại