Nàng Tây Thi nhà bên suối Việt
Sắc đẹp nàng diễm tuyệt biển mây
Cung Ngô khi chửa vào đây
Nàng còn giặt lụa, đá nay vẫn còn
Đào mận nở chon von chốn cũ
Cỏ xương bồ mới lú chút thôi
Suối xưa má phấn từng soi
Nay rêu xanh đã rụng rơi hoa tàn
Ông du ngoạn tây Tần đến Việt
Qua nhiều nơi núi biếc sông xanh
Góc trời tưởng nhớ cố nhân
Ngồi bên phiến đá trăng thanh soi vào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.