Trịnh Đán lặng im xuống bậc ngọc
Đêm về tên bắn như lưới giăng
Việt Vương định chỉ đài cao giễu
Lại thấy đương thời xà chạm vàng.