18/08/2022 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 2
館娃宮懷古五絕其二

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 23/06/2021 16:07

 

Nguyên tác

鄭妲無言下玉墀,
夜來飛箭滿罘罳。
越王定指高臺笑,
卻見當時金鏤楣。

Phiên âm

Trịnh Đán vô ngôn hạ ngọc trì,
Dạ lai phi tiễn mãn phù ti.
Việt vương định chỉ cao đài tiếu,
Khước kiến đương thì kim lũ mi.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trịnh Đán lặng im xuống bậc ngọc
Đêm về tên bắn như lưới giăng
Việt Vương định chỉ đài cao giễu
Lại thấy đương thời xà chạm vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 2