(Vở tuồng Tây Thi khi in thành vở thì bài này sẽ đề đầu)

Nghiêng thành, nghiêng nước, trách chi ai?
Gặp lúc chơi tuồng diễn lại chơi.
Văn có pha trò cho đủ lối,
Mực đem bôi nhọ khéo mua cười.
Ngắn dài sáu lớp mươi câu hát,
Vui khóc năm canh một cuộc đời.
Cũng muốn thôi đi, thôi chửa dứt,
Tài tình luỵ lắm, bạn tình ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]