浣紗廟

吳越相謀計策多,
浣紗神女已相和。
一雙笑靨才回面,
十萬精兵盡倒戈。
范蠡功成身隱遁,
伍胥諫死國消磨。
只今諸暨長江畔,
空有青山號苧蘿。

 

Hoán sa miếu

Ngô Việt tương mưu kế sách đa,
Hoán sa thần nữ dĩ tương hoà.
Nhất song tiếu diệp tài hồi diện,
Thập vạn tinh binh tận đảo qua.
Phạm Lãi công thành thân ẩn độn,
Ngũ Tư gián tử quốc tiêu ma.
Chỉ kim chư ký Trường Giang bạn,
Không hữu thanh sơn hiệu trữ la.

 

Dịch nghĩa

Nước Ngô, nước Việt âm mưu hại nhau có nhiều kế sách
Thần nữ giặt lụa cũng hoà vào những mưu đó
Một cặp má đồng tiền cười đẹp đã thay đổi cục diện
Mười vạn tinh binh trở giáo quay lại
Phạm Lãi thành công thân đi ẩn trốn
Ngũ Tử Tư can gián bị chết, nước bị diệt
Cho đến nay trên bờ sông Trường Giang
Chỉ có núi xanh gào thét với những cây trữ la


Bài thơ nhắc tích Tây Thi giặt lụa bên bờ suối trước khi gặp Phạm Lãi, tướng quốc nước Việt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngô Việt âm mưu, kế sách đầy,
Nữ thần giặt lụa vướng mưu đây.
Một đôi má ửng thay thời cuộc,
Mười vạn tinh binh trở giáo quay.
Phạm Lãi công thành, thân ẩn trốn,
Ngũ Tư can hỏng, nước vong nguy.
Tới nay trên bến Trường Giang ấy,
Chỉ núi xanh gào với cỏ cây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhiều mưu Ngô Việt để trừ nhau
Giặt lụa mỹ nhân lại dính vào.
Đôi má đồng tiền thay cuộc diện
Mười muôn lính chết dứt binh đao.
Thành công Phạm Lãi: thân quy ẩn
Can chết Tử Tư: nước đổ nhào.
Nay đến bờ Trường Giang chỉ có
trử la, núi biếc vọng kêu gào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngô và Việt hại nhau nhiều kế
Thần hoán sa như thể hoà vào
Đồng tiền má lúm xinh sao
Tinh binh mười vạn trở đao quay cờ
Phạm Lãi khôn giang hồ ẩn tích
Ngũ Tư tiêu nước mất nhà tan
Tới nay bên cạnh Trường Giang
Trữ La tên ngọn núi xanh vẫn còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngô Việt âm mưu kế hại nhau,
Mỹ nhân giặt lụa hoà vào mưu.
Má hồng cười đẹp thay đời sống,
Mười vạn tinh binh trở giáo mau.
Phạm Lãi thành công thân ở ẩn,
Tử Tư can gián nước tiêu đầu.
Trường Giang nay tới người qua bến,
Với những trữ la núi thét gào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời