15.00
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 05/04/2014 18:25 bởi tôn tiền tử
Lư Chú 盧注 nhà ở Kinh Nam, thi tiến sĩ 20 lần không đỗ, thơ còn 2 bài trong "Toàn Đường thi".