Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài thơ)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài thơ)
- Đàm Dụng Chi (5 bài thơ)
- Lang đại gia Tống thị (4 bài thơ)
- Bàng Uẩn (1 bài thơ)
Tạo ngày 05/04/2014 18:25 bởi tôn tiền tử
Lư Chú 盧注 nhà ở Kinh Nam, thi tiến sĩ 20 lần không đỗ, thơ còn 2 bài trong "Toàn Đường thi".