Vô sự ngủ theo tránh sóng gió
Cá tươi một đấu đổi rượu cay
Trẻ con lạ thế gọi không được
Mưa khói xung nhau thấm ướt nghêu.