Ngồi buồn chặt thép uốn câu
Đốn cần, xe nhợ, buộc phao, mắc mồi
Trải chiếu ra ngồi
Bờ sông đủng đỉnh
Là chốn thanh nhàn
Là chốn ngao du
Cá vược cá thu
Nghe mồi tìm lại
Cá ở dưới bãi
Cá trắng như bông
Anh trông xuống sông
Buồm rung gió thổi
Kẻ lặn người lội
Kẻ chắn người đăng
Nước bạc lăn tăn
Phao chìm chuyển động
Giật lên mau chóng
Kẻo cá nhả ra
Mình lấy được ta
Bõ công ao ước
Ta lấy được mình
Thoả dạ ước ao
Bõ công anh đốn cần, xe nhợ, buộc phao, mắc mồi


Khảo dị:
Ngồi buồn chặt thép uốn câu
Chặt cần, xe chỉ, buộc phao, mắc mồi
Trải chiếu ra ngồi
Bờ sông bến mát
Anh ngồi trên bến
Cát
trắng như bông
Anh mang xuống sông
Buồm rung gió thổi
Kẻ lặn người lội
Kẻ chắn người đăng
Nước đục băng lăng
Phao chìm cần động
Giật lên mau chóng
Kẻo cá nhả mồi
Mình lấy được ta
Bõ công ao ước
Ta lấy được mình
Khỏi ước không ao
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004