Em như cá lượn đầu cầu,
Anh về lấy lưới, người câu mất rồi.
Nước trong cá chẳng cắn mồi,
Càng câu càng mất, càng ngồi càng khuya.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004