Vạn con thuyền lớn trời xanh tơ
Lại đến Dương Châu thảy chẳng về
Ứng với trời giao đào Biện Thuỷ
Hơn nghìn dặm đất chẳng non cao.