Qua sông thần mã về Nam
Mấy ai đã xứng tài thao lược?
Bô lão Trường An
Cảnh vật Tân Đình
Vẫn nguyên như trước
Di Phủ bao người
Non sông đắm chìm
Đòi phen ngơ ngác!
Diệt giặc trời muôn dặm lo toan
Công danh vốn chỉ nhà nho
Nào ai biết được

Huống lại nức tiếng văn chương
Trước sân bóng rợp tàu cây ngày bạc
Năm xưa trút lá
Nay thử nhìn xem
Gió mây tan tác
Đồng toả khói mờ
Suối mượt cỏ cây
Non Đông say hát
Đợi khi nào chỉnh đốn càn khôn
Xong việc sẽ chúc mừng tuổi bác


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)