Đất bùn được dời từ hồ nước
Nửa là bùn nửa rước cá con
Mặt ao lấm tấm mưa xuân
Tựa như đàn kiến lăng xăng vui đùa
Một tháng sau cá ra vảy biếc
Một năm sau đuôi biếc thành hồng
Tiện đây xin hỏi hai ông
Vị nào nuôi cá tinh thông có lời ?

tửu tận tình do tại