Bên suối đông một ngày làm mệt
Đội nón đen tay gặt lúa nhà
Rượu hâm lửa đỏ, miệng thơ
Người nay không kể ta là làm sao!