奉和魯望閑居雜題—雙聲溪上思

疏杉低通灘,
冷鷺立亂浪。
草彩欲夷猶,
雲容空澹蕩。

 

Phụng hoạ Lỗ Vọng nhàn cư tạp đề - Song thanh khê thượng tứ

Sơ sam đê thông than,
Lãnh lộ lập loạn lãng.
Thảo thái dục di do,
dzân dung không đạm đãng.


Bài xướng và bài hoạ nguyên tác chỉ chú ý đến hình thức từng đôi chữ đối nhau về âm thanh, mà coi nhẹ nội dung, không có nhiều ý nghĩa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]