Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/09/2016 11:52

奉和魯望閑居雜題—雙聲溪上思

疏杉低通灘,
冷鷺立亂浪。
草彩欲夷猶,
雲容空澹蕩。

 

Phụng hoạ Lỗ Vọng nhàn cư tạp đề - Song thanh khê thượng tứ

Sơ sam đê thông than,
Lãnh lộ lập loạn lãng.
Thảo thái dục di do,
dzân dung không đạm đãng.


Bài xướng và bài hoạ nguyên tác chỉ chú ý đến hình thức từng đôi chữ đối nhau về âm thanh, mà coi nhẹ nội dung, không có nhiều ý nghĩa.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995