Thác Nghiêm Lăng như từ mây trút
Đồ nghề câu quăng vứt lung tung
Khói sương, bụi nước lạnh lùng
Cả đêm không ngủ đèn châm dầu hoài

tửu tận tình do tại