Nắng là than, đất là lò nấu
Đã sản ra tiền dẫu không khuôn
Đừng xem người thích chơi bông
Mà xem hoa giúp gì không người nghèo

tửu tận tình do tại